> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 015

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 015

20.05.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VIII-673 /за ПИ с идентификатор 67653.919.332 / с преотреждане на същия в УПИ VIII-332 –за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.18, по плана на гр.Смолян, кв.Райково общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 015