> Начало > Обяви и съобщения > Община Смолян продължава с изпълнението на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие

Община Смолян продължава с изпълнението на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“

18.05.2020

 Община Смолян продължава с изпълнението на проект
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, при стриктно спазване на противоепидемични мерки свързани с превенция на разпространението на COVID-19.

С Допълнително споразумение № 2 към Договор за БФП №BG05М9ОР001-2.004-0044-С01, Община Смолян удължи проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, със срок на договора до 31.12.2020 г. като продължава предоставянето на всички видове услуги в Общностен център – Смолян, при стриктно спазване на противоепидемични мерки свързани с превенция на разпространение на COVID-19 и опазване на здравето на потребителите и персонала.


Обща цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата от община Смолян, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст.


Конкретните цели при реализирането на проекта са:

  1. Подобряване достъпа на децата в ранна възраст до качествени здравни грижи и повишаване на училищната им готовност за включване в образователната система.
  2. Повишаване капацитета на родителите от целевата група чрез формиране на отговорни родителски умения и подобряване на семейната среда, с оглед ограничаване предаването на бедността между поколенията.
  3. Предотвратяване на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания от община Смолян, чрез изграждане на умения у родителите за отглеждането им, подкрепени от необходимите професионалисти.
  4. Надграждане на интегрираните услуги за социално включване в община Смолян, успешно създадените по Проект за социално включване, финансиран със Заем 7612BG от Международна банка за възстановяване и развитие.

Целевите групи по проекта са:
1. Деца в риск от 0 до 7 г., които са от уязвимите етнически групи, в частност ромската общност; чиито родители са безработни; чиито родители получават социални помощи; са без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър; чиито родители не са здравно осигурени; не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа на деца; за които родителите не полагат достатъчно грижи; с увреждания; със здравословни проблеми
2. Родители на деца от 0 до 7 г., които са от уязвимите етнически групи, в частност ромската общност; получават социални помощи; безработни; родители на 3 и повече деца; бъдещи родители от уязвими групи; самотни родители; родители в рискова възраст; без или ниско образование; живеещи в лоши жилищни условия; които не полагат достатъчно грижа за децата си, вкл. регистрирани в ДСП; родители на деца с увреждания; родители на деца със здравословни проблеми; здравно неосигурени родители; родители на деца във висок риск; деца и приемни семейства на децата; родители и деца, които не са преки бенефициенти по проекта.
До момента по проекта са се предоставяли и продължават да се предоставят услуги за оказване подкрепа на родителите и подпомагане на децата от 0 до 7 годишна възраст във всички области на развитие, а именно:

  • Ранна интервенция на уврежданията - Услугите се осъществява на място в Центъра за ранна интервенция, открит по Проекта за социално включване, намиращ се в гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. „Христо Христов“ №31, а също така и в родилно отделение на МБАЛ „Бр. Шукеров“-Смолян, посещения в домовете, детски градини и училища. Услугите се извършват от педиатър, социален работник, рехабилитатор, логопед и психолог и до момента са се възползвали 69 брой потребители.
  • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания - Целта е подкрепа на децата с увреждания и техните родители за успешна интеграция в първи клас. В дейността на услугата са включени и работа с родители, за да се установят и идентифицират създалите се проблеми. Услугата се извършва от специален педагог и от нея се възползват потребителите от услугата Ранна интервенция на увреждания.
  • Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа – дейността се осъществява чрез формиране на групи за консултация и подкрепа на родители и бъдещи родители, индивидуална работа с бъдещи родители, семейно планиране и консултиране и се осъществява от екип професионалисти, включващ медиатор, психолог, педиатър, мед. сестра, акушерка, гинеколог, социални работници и до момента са се възползвали 283 брой потребители.
  • Допълнителна подготовка за равен старт в училище - Целта на услугата е да се подобри училищната готовност на децата от целевата група, като се повиши тяхната мотивация, увереност и им се даде равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Услугата се предоставя от педагози, чрез дейността Създаване на летни групи/училища в училищата СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян, като децата преминали през летните училища са 84 деца.
  • Здравна консултация за деца - Целта на услугата е редовно проследяване на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, откриване на случаи, в които се забелязва не достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Достъпност за родители на новородени и на деца, които са изолирани и уязвими и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар. Дейността се предлага в кабинета за здравни консултации към Общностния център, намиращ се в град Смолян, кв. Каптажа, ул. „Христо Христов № 31, в здравните кабинети в детските градини в града и населените места в общината. Услугата се извършва от педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатори и са се възползвали 840 деца.

Чрез изпълнението на проекта целим да обхванем 900 деца и поне 450 семейства.

До момента от услугите предоставяни в центъра са се възползвали 1 107 брой деца и 283 бр. семейства.
Срокът за изпълнение на проектното предложение се променя от 41 месеца на 53 месеца като планираният край на дейностите и услугите е до 31.12.2020 г.
Общата стойност на проекта възлиза на 815 573,00 лв.