> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“


23.04.2020 г.

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация


22.04.2020 г.

PDF Файл - Съобщение


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл -  Технически спецификации

PDF Файл -  Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл -  Проект на договор

WORD Файл - Образци

PDF Файл -  Методика