СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 385/18.03.2020г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг, сгради за отдих и обслужваща сграда“, в ПИ №43219.2.516, м. „Горно Кременово“, землище на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян

Копие на документацията може да намерите на следния линк!
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян