> Начало > Обяви и съобщения > РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ

РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ

18.03.2020

Днес 07.02.2020г. комисия по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-0862/12.10.2017г., изменена и допълнена със Заповед № РД-0663/14.08.2018г. на Кмета на Община Смолян, в състав:
Председател: инж.Йордан Щонов Щонов –Директор на Дирекция „УТ” при Община Смолян
Членове:

1.Златко Карамучев – юрисконсулт при Община Смолян
2.Даниела Атанасова Коджаколева – гл.специалист в Дирекция „УТ” при Община Смолян,

разгледа служебно образувана преписка във връзка с изпълнение на т. 1 от Решение № 867 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 16.07.2018г., Протокол № 40, с което е възложено на Кмета на Община Смолян да проведе процедури по чл. 193 от ЗУТ, свързани с обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, обявен за общински обект от първостепенно значение с Решение № 60 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.12.2019 г., Протокол № 4
 

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №26

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №28

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №29

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №33

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №34

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №35

PDF Файл -  РЕШЕНИЕ №37

PDF Файл -  РЕШЕНИЕ №40

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №44

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №45

PDF Файл - РЕШЕНИЕ №46