СЪОБЩЕНИЕ

18.03.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 351/13.03.2020г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение: „Отглеждане на 25 броя коне в стопанска сграда – обор с навес“, находяща се в УПИ XL-462, по действащия устройствен план на село Левочево, община Смолян, област Смолян.
Копие на документацията може да намерите на следния линк!


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян