> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 154

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 154

17.03.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП /– План за регулация и план за застрояване за част от УПИ VII- Комплексно жилищно строителство с образуване на нови УПИ … За складови и търговски дейности в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 60%, кинт 2.0. и УПИ …За обществено обслужващи дейности в устройствена зона „Оо” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 60%, плътност 60%, кинт 2.0. в кв. кв.233, по плана на гр.Смолян, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 154