> Начало > Обяви и съобщения > Формули за разпределение на средствата, получени по Единните разходни стандарти за 2011 г. в училища

Формули за разпределение на средствата, получени по Единните разходни стандарти за 2011 г. в училища и детски градини в Община Смолян

24.02.2011
                                                      ЗАПОВЕД № РД -271/11.02.2011 г На основание § 53, ал.2 – ал.8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година и чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация  У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:          Формулите за разпределяне на средствата, получени по единните разходни стандарти за 2011 година между училища, детски градини и обслужващи звена в Община Смолян и правила за промени в разпределението  на средствата съгласно Приложение № 1 , №2 и №3.           Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Смолян.           Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петър Харадинов – Секретар на Община Смолян.   ДОРА ЯНКОВА КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
  1. Формули за разпределение на средствата
  2. За училищата
  3. За детските градини