СЪОБЩЕНИЕ

18.02.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 219/17.02.2020г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение: „Парк за любителска и спортна стрелба с лъкове, заведение за хранене, места за настаняване и паркинг“ разположен в ПИ с идентификатори №67653.300.429 и 67653.300.430 в землището на гр. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32685.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян