> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.02.2020

    Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява:


Заповед №УТР-001/15.01.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –План за регулация и план за застрояване на УПИ V-95 /за ПИ с идентификатор 67653.927.193 / с образуване на нов УПИ V – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв. кв.76, по плана на гр.Смолян, кв.Устово, общ.Смолян

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-001


Заповед №УТР-002/15.01.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ VIII-673 /за ПИ с идентификатор 67653.919.332 / с преотреждане на същия в УПИ VIII-332 –за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв. кв.18, по плана на гр.Смолян, кв.Райково общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-002


Заповед №УТР-003/15.01.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - Устройствена план - схема за обект: „Външни ВиК връзки за обект: Жилищна сграда в УПИ IV-1677 /ПИ 67653.921.451/ в кв.92 по плана на гр.Смолян, кв.Райково“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.921.451 и 67653.921.515 по кадастралната карта на гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-003


Заповед №УТР-004/15.01.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ IV и УПИ Озеленяване /за ПИ с идентификатор 67547.502.1127 / с образуване на нов УПИ – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв. кв.53, по плана на с..Смилян общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-004


Заповед №УТР-005/15.01.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II - Дърводелски цех /за ПИ с идентификатор 67547.501.91 / с преотреждане на същия в УПИ II – за производствени нужди в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване - 20%, плътност 80%, кинт 2.0 в кв. кв.12, по плана на с.Смилян, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-005


Заповед №УТР-006/15.01.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация на УПИ IV-181 по имотни граници в кв.8 по плана на с.Солища, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-006


Заповед №УТР-007/06.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I- за обществено обслужване в устройствена зона „Об.с” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.5 в кв. кв.20, по плана на с.Мугла, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-007


Заповед №УТР-008/06.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация на УПИ IV-за складови и обществено обслужващи дейности /за ПИ с идентификатор 67653.926.535 / с преотреждане в УПИ IV –за дърводелски цех и офиси, в кв. кв.94, по плана на гр.Смолян, кв.Устово, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-008


Заповед №УТР-009/06.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване за част от УПИ VII- Комплексно жилищно строителство с образуване на нови УПИ … За складови и търговски дейности в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 60%, кинт 2.0. и УПИ …За обществено обслужващи дейности в устройствена зона „Оо” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 60%, плътност 60%, кинт 2.0. в кв. кв.233, по плана на гр.Смолян, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-009


Заповед №УТР-097/30.12.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –План за регулация и план за застрояване на УПИ VI-1577 и УПИ VII-1578 / за ПИ с идентификатор 67653.921.566/ с образуване на нови УПИ – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване-40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.74, по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-097НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян