СЪОБЩЕНИЕ

04.02.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 141/31.01.2020г. за „Площадка за дейности по третиране на отпадъци“, разположена в УПИ III, находяща се в кв. 95а, с идентификатори № 926.414; 926.99; 926.98; 926.455 и УПИ VII с идентификатори 926.187; 926.190 по кадастралната карта на гр. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32618

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян