> Начало > Обяви и съобщения > Съобщение за приети промени в Закона за местни данъци и такси в §28

Съобщение за приети промени в Закона за местни данъци и такси в §28

28.01.2020

Съобщение за приети промени в Закона за местни данъци и такси в §28

Напомняме на всички граждани и фирми, собственици на недвижими имоти, изградени на етап груб строеж, че на основание приети промени към ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2019г.., В СИЛА ОТ 01.01.2020 г.), в § 28 трябва да подадат декларации по чл.14 ал.2 от Закона за местни данъци и такси.

§ 28. За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г.