ОБЯВЛЕНИЕ

21.01.2020

 ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно–охранителни зони около водоизточниците за питейно–битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Ви уведомяваме, че в Община Смолян е входирано уведомление от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“–Пловдив /БДИБР/ относно: Проектиране на санитарно–охранителна зона около каптиран извор за водоснабдяване на обект „База за отдих“ в ПИ с идентификатор №67653.444.1 в местността „Куртов лом“, в землището на гр.Смолян,община Смолян,собственост на „Микони“ООД,гр.Смолян.
На основание чл. 39,ал.3 от Наредба №3, обявлението е публикувано на сайта на Община Смолян в срок от един месец от датата на публикуването. Проекта ще е на разположение на заинтересованите страни в сградата на Община Смолян, бул.България №12, отдел „Екология“, ет. 4, стая 441.
На основание чл.39,ал.4 от Наредба №3, в 7-дневен срок от изтичане на едномесечния срок, писмените становища и възражения се изпращат в Басейнова дирекция /БДИБР/– гр.Пловдив.