> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.01.2020

   Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява:


Заповед №УТР-095/30.12.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –План за регулация на УПИ IV-7 и УПИ V-8 в кв.41 по плана на с.Полк.Серафимово.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-095


Заповед №УТР-096/30.12.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –План за регулация и план за застрояване на УПИ VII -965 за поземлен имот с идентификатор 67653.920.251/ с преотреждане в УПИ VII-920.251 в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване -40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.45 по плана на кв.Райково гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-096


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян