> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10.01.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 018/08.01.2020г. за „Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“ в ПИ с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.38. 67653.86.39, 67653.86.40 с обща площ 8795 кв. м в м. „Дългото блато“, в землището на гр. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32480