> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.01.2020

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №35 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 е разрешено и е изработен проект с одобрено задание за ПУП – Устройствена план - схема за обект : „Външно В и К на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004 в кв.4 в КК Пампорово в местност „Малък Картъл“, землище Смолян, Община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.1.640, 67653.12.2, 67653.12.4, 67653.590.343 и 67653.650.11 по кадастралната карта в землището на гр. Смолян.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” бр.1/03.01.2020 год., считано от 03.01.2020 год. до 03.02.2020 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план –устройствена план -схема до Общинска администрация Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12.