> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.01.2020

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №32 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 е разрешено и е изработен проект с одобрено задание за ПУП – парцеларен план за обект: „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 83274.2.716, 83274.2.723, 83274.2.729, 83274.2.1201 и 83274.863 по кадастралната карта на с. Широка лъка, общ. Смолян.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” бр.1/03.01.2020 год., считано от 03.01.2020 год. до 03.02.2019 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план –парцеларен план до Общинска администрация Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12.