СЪОБЩЕНИЕ

18.12.2019

 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заповед № РД-1387/17.12.2019 г. на кмета на Община Смолян се отменя публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на поземлен имот с идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин тридесет и девет) кв.м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1150/19.12.2014год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №165, том VІII, н.д. 630, вх. регистър 2552/19.12.2014г., парт.№12135, попадащ в УПИ II – паркинг, кв. 6 по плана на гр. Смолян, КК Пампорово, туристическо ядро „Студенец“, с използваема площ от 2 350 кв.м., съгласно обява публикувана във в-к Родопи Смолян от 03.12.2019 г.
За информация дирекция „УТ“ тел.0301/67659.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян