> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.12.2019

   Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява:


Решение №29 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност „Горно Кременово”, землище на с. Левочево, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 50%.

PDF Файл - Обявление по Решение №29


Решение №30 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 67653.97.43 в местност „Дълги нивища”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.

PDF Файл - Обявление по Решение №30


Решение №31 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 05414.3.18 в землище на с. Бориково, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до10 метра, кинт до 1.5, озеленяване – до 50%.

PDF Файл - Обявление по Решение №31


Решение №32 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – парцеларен план за обект : „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 83274.2.716, 83274.2.723, 83274.2.729, 83274.2.1201 и 83274.863 по кадастралната карта на с. Широка лъка, общ. Смолян.

PDF Файл - Обявление по Решение №32


Решение №33 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ VIІІ - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) с образуване на нов УПИ VIІІ - 6.254, 6. 239, 6.255 обслужваща и курортна дейност в кв.3 в местност „Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.

PDF Файл - Обявление по Решение №33


Решение №34 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 50%.

PDF Файл - Обявление по Решение №34


Решение №35 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на Устройствена план - схема за обект : „Външно В и К на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004 в кв.4 в КК Пампорово в местност „Малък Картъл“, землище Смолян, Община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.1.640, 67653.12.2, 67653.12.4, 67653.590.343 и 67653.650.11 по кадастралната карта в землището на гр. Смолян.

PDF Файл - Обявление по Решение №35


Решение №36 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 73482.3.917 в местност „Гюрово“ землище на с. Турян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до7 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 20%.

PDF Файл - Обявление по Решение №36


Решение №37 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.

PDF Файл - Обявление по Решение №37


Решение №42 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 57282.5.52 в местност „Еньовско блато“”, землище на с.Полк.Серафимово, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване от 20 до 60%, височина на застрояване до10 метра, кинт 0.5 до 1.2, озеленяване – от 40 до 60%.

PDF Файл - Обявление по Решение №42


Решение №43 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.398 и 81520.3.408 в местност „Мирчово”, землище на с. Чокманово, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване до 40%.

PDF Файл - Обявление по Решение №43


Решение №44 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 год., протокол №3 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност „Дупката”, землище на с. Соколовци, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.

PDF Файл - Обявление по Решение №44


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян