> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.12.2019

 Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на поземлен имот с идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин тридесет и девет) кв.м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1150/19.12.2014год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №165, том VІII, н.д. 630, вх. регистър 2552/19.12.2014г., парт.№12135, попадащ в УПИ II – паркинг, кв. 6 по плана на гр. Смолян, КК Пампорово, туристическо ядро „Студенец“, с използваема площ от 2 350 кв.м. подходяща за паркинг.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Публични търгове