> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1024

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1024

29.11.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III- държавен за ПИ с идентификатор 67547.501.663 в кв.26 по плана на с.Смилян по имотни граници и преотреждане на същия в УПИ III -663 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 30%, плътност 60%, кинт 1.2.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1024