> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI OT

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI OT ЗОП

31.10.2019

Обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян“


22.01.2020 г.

PDF Файл - Договор за възлагане на обществена поръчка

ПРИЛОЖЕНИЯ

PDF Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

PDF Файл - Ценово предложение


28.11.2019 г.

 PDF Файл - Протокол


12.11.2019 г.

 PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

PDF Файл -  Указания и изисквания

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Образци