> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

30.10.2019

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени:


Заповед №УТР-084/24.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: „Външно електрозахранване на сграда със смесено предназначение в ПИ 67653.917.608, гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.917.724 и 67653.917.1105 по кадастралната карта на гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по  Заповед №УТР-084


Заповед №УТР-085/24.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ 201008 – за хотел /ПИ 67653.201.283/ по плана на гр.Смолян с образуване на два нови УПИ за жилищни и обществено обслужващи функции и за жилищни, обществено обслужващи функции, гаражи и складове в устройствена зона „Соп” и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност 70%, кинт 1.7.

PDF Файл - Обявление по  Заповед №УТР-085


Заповед №УТР-086/29.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация на УПИ I-533,534 с образуване на нови УПИ … 533 и УПИ … 534 в кв.7 по плана на с.Полк.Серафимово

PDF Файл - Обявление по  Заповед №УТР-086


Заповед №УТР-087/29.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –План за регулация и план за застрояване на УПИ V-32 и VI-32 /за ПИ с идентификатор 68000.502.32 и 68000.502.491/ по плана на с.Солища с образуване на нов УПИ …32,491 в устройствена зона „Ов“ и височина на застрояването 7 м., озеленяване-60%, плътност 40%, кинт 0.8.

PDF Файл - Обявление по  Заповед №УТР-087


инж. МАРИАНА А. ЦЕКОВА
ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение х№1249/19.09.2019год. на Об.С-Смолян