> Начало > Обяви и съобщения > КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

29.10.2019

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян в качеството си на бенефициент по Договор № BG05М9OP001-2.004 - 0044 – С01 Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”, който с подписването на Допълнително споразумение № 2 от 04.09.2019 г. се реализира в периода от 01.08.2016 до 31.12.2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ОС „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»


ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА

за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – 1 щ. бр.
За услугата „Формиране и развитие на родителски умения – 1 щ. бр.

Основна цел на длъжността - Проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги/дейности в Общностен център, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете; Оказване на методическа подкрепа и сътрудничество на служителите на Центъра; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите на Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст и др.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование - завършена образователна степен бакалавър в областта на: Социални, стопански и правни науки; Хуманитарни науки; Педагогически науки.
• Компютърни умения - Microsoft Office, Internet.
• Да е дееспособно лице;
• Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото за заема съответната длъжност.
• Познаване на нормативната база, регламентираща закрилата на децата и предоставянето на социални услуги;
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Лични качества – много добри комуникативни и организационни умения; инициативен и ориентиран към резултати;
• Готовност за работа по график.
• Опит при работа с деца с увреждания - предимство;
3. Вид договор: Трудов – 8 часов работен ден /по заместване/
4. Срок на договора: Срочен до завръщане на титуляря, но не по-късно от 31.12.2020 г.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по Проект BG05М9OP001-2.004 - 0044 – С01 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”, който се реализира в периода от 01.08.2016 до 31.12.2020 и се изпълнява от Община Смолян, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси».

За длъжността ЛОГОПЕД – 1 щ. бр.
За услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – 1 щ. бр.


Основна цел на длъжността - Основната цел на Логопеда е да предоставя услуги свързани с корекционно-възпитателна работа с деца, посещаващи Общностен център - Смолян, свързани с корекцията на нарушенията на звуковете на устната реч. Работата му е и пряко свързана с предоставяне на инструменти на родителите на децата за устойчивото постигане на резултатите от неговата работа.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър със специалност „Логопедия“, с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
• Професионален опит не по-малък от 1 години в областта на образователните или социалните дейности;
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Готовност за работа по график
• Опит при работа с деца с увреждания – предимство
• Лични качества – много добри комуникативни и организационни умения; инициативен и ориентиран към резултати
3. Вид договор: Трудов договор - 960 часа годишна заетост
4. Срок на договора: до 31.12.2020 г.

I. Начин за провеждане на конкурса:
1 - ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 5 (пет) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
2 - ри етап: Интервю - в 10 (десет) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

ІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:
• Заявление за кандидатстване по образец;
• Професионална автобиография по образец;
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
• Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;
• Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;
• Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец.
Всички образци на документите за участие в подбора на персонал на Общностен център - Смолян са достъпни на интернет страницата на Община Смолян, на адрес: www.smolyan.bg

III. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в подбора се подават в срок до 05.11.2019 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в Приемна №1 – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ № 12 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация Смолян и на електронната страница на Община Смолян – www.smolyan.bg .


Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Приложение №1

PDF Файл - Приложение №2

PDF Файл - Приложение №3

PDF Файл - Приложение №4