> Начало > Обяви и съобщения > ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

21.10.2019

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА
СОЦИАЛНА УСЛУГА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА,
включващ „Център за обществена подкрепа“- гр. Смолян, бул. “България” 24, Стоматологична поликлиника, ет.3 и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 3 до 12 годишна възраст“ - гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. „Хр. Христов„ № 31 и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ - гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров“ № 8

 

ТОМ I

 

PDF Файл - Заглавна страница

PDF Файл - Съдържание

PDF Файл - Заповед на кмета на Община Смолян за откриване на процедурата.

PDF Файл - Обявление за провеждане на конкурса.

 

ТОМ II

 

КНИГА I

PDF Файл – „УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА”

КНИГА II 

PDF Файл - Образец № 1 – Проект на договор
PDF ФайлОбразец № 2 – Административни сведения
PDF ФайлОбразец № 3 – Декларация за липса на обстоятелства