СЪОБЩЕНИЕ

17.10.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 1435/14.10.2019г. за „Отглеждане на 100 броя каракачански коне“ в ПИ № 46, УПИ 1 в урбанизираната територия на с. Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31937


инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян