> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

29.10.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.


23.03.2020 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - договор

ZIP Файл - Приложения


28.01.2020 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП


08.01.2020 г.

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценови оферти

 


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл - Техническо задание

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

Word Файл - Образци

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Методика

PDF Файл - Пазарно проучване