> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.10.2019

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ


На 17.10.2019г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес: гр.Смолян, бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: ”Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване (ПИ 67653.913.387), кв.59 по плана на гр.Смолян , кв.Г.Смолян , Община Смолян”. С промяната на ПУП-ПРЗ , ПИ 67653.913.387 се отделя в самостоятелно УПИ .......-387-за жилищни и обществено обслужващи функции, кв.59 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян, Община Смолян. Съществуващият УПИ I-Озеленяване, кв.59 се запазва, като от него се изключва само ПИ 67653.913.387, собственост на възложителя. Новото УПИ......-387-за жилищни и обществено обслужващи функции, кв.59 се оформя в Жилищна зона (Жм) със следните показатели: - застрояване от 1 до 3 етажа и височина на кота стреха до 10м., макс.% на застрояване-60%, макс.Кинт.1,2; мин.% на озеленяване-40%.