> Начало > Обяви и съобщения > ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

27.09.2019

 ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 26.09.2019 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ– ГР . СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.8, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА, ЧЛ. 28, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЗАПОВЕД №РД-0637/24.06.2019 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН


Г-Н ГЕОРГИ АНАСТАСОВ СТОЙКОВ – 151 точки
Съгласно утвърдените от Кмета на Община Смолян правила за провеждане на конкурса, няма класиран кандидат за длъжността „Директор“ на Художествена галерия – Смолян, поради получен по–малко от 60% от максимално възможния окончателен резултат.

 

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян