> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

27.09.2019

 Обявления по чл. 129, ал.5 от ЗУТ по Заповеди от № УТР-070 до УТР-074


План-схема за обект: „Газоразпределителна мрежа към съдебна палата, ПИ 918.39 и 918.43, гр.Смолян, обл.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.918.43 по кадастралната карта на гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-070


План-схема за обект: „Външно електрозахранване на гараж в ПИ 67653.917.547 гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатор: 67653.917.547 и 67653.917.603 по кадастралната карта на гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-071


План за регулация и план за застрояване на УПИ I-озеленяване с преотреждане на същия в УПИ-387 за жилищни и обществено обслужващи функции в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.59, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-072


План-схема за обект: „Кабел 20 кV от БКТП „Тунела“ до ТП „Бяла“ в гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатор: 67653.925.507, 67653.925.516, 67653.928.101, 67653.928.94, 67653.928.100, 67653.928.95, 67653.925.495 и 67653.925.75 и Тунел по кадастралната карта на гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-073


План за регулация на УПИ I-545 в кв.4 по плана на с.Полк.Серафимово.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-074