> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

19.09.2019

 Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“ 


21.09.2020 г.

Изх. № ДЛ006868 от 21.09.2020 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 7 /словом: седем/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей 3“, входове „А” и „Б”“; Обособена позиция № 2: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, бул. България № 41, жилищен блок 22“; Обособена позиция № 3: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП”“; Обособена позиция № 4: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8, входове „А“, „Б“ и „В”“; Обособена позиция № 5: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок „Строител 3”“; Обособена позиция № 6: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, жк Нов център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50“; и Обособена позиция № 7: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, военен блок № 2“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 15 от 19.09.2019 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0010 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2828


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 25.09.2020 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, по обособени позиции ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на допуснатите участници, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценови оферти


09.09.2020 г.

PDF Файл - Протокол №2


30.09.2019 г.

PDF Файл - Разяснение №1


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Пазарно проучване

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка 

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

КНИГА I

PDF Файл - Технически спецификаци

ZIP Архив - ОП №1 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №2 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №3 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №4 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №5 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №6 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

ZIP Архив - ОП №7 Приложения - архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

КНИГА II

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

КНИГА III

PDF Файл - Проект на договор

КНИГА IV

WORD Файл - Образци

КНИГА V

PDF Файл - Методика за определяне на комплексна оценка на офертата