> Начало > Обяви и съобщения > Обявления по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Обявления по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

02.09.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява


с Решение №1224 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.08.2019 год., протокол №56 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.454 в местност „Оградата“.

PDF Файл - Обявление по Решение №1224


с Решение №1225 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.08.2019 год., протокол №56 се разрешава и е одобрено задание за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.11.10 в м.“Топъня“, землище на с.Стойките.

PDF Файл - Обявление по Решение №1225


Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12