СЪОБЩЕНИЕ

29.08.2019

 

 СЪОБЩЕНИЕ

Стартира приемането на документи за „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания от община Смолян.
Специфични цели:

 1. Подкрепа на хората с увреждания, чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове, съобразени със специфичните им потребности;
 2. Разширяване обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността и подобряване качеството на живот на възрастните хората, лицата с увреждане и техните семейства.

Патронажната грижа ще се предоставя в период от 12 месеца и ще стартира през м. Ноември 2019 г. 
Включени са следните дейности:

 • помощ в домашна среда;
 • медицинска рехабилитация;
 • двигателна рехабилитация,
 • психологическа подкрепа.

Място на работа: Предоставяне на интегрирани здравно-социалната услуги в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образование: Няма изисквания 
Трудов стаж: Няма изисквания
Други: Работата, като ,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘ по проекти с европейско или национално финансиране, е предимство 
Специфични изисквания:

 • да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на здравно-социални услуги;
 • към момента на кандидатстването да не работи по други сходни програми и проекти с европейско и национално финансиране.

Вид договор: Трудов /за определен срок, максимум 12 месеца/
Работно време: според броя на обслужваните потребители и определените им часове за ползване на услугата /не-повече от 8 часа/
Забележка: Един домашен помощник е необходимо да обслужва 3-4 потребители на здравно- социални услуги (по изисквания на Управляващия орган на проекта)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за заемане на длъжността „Домашен помощник“ – по образец;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография;
 •  Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация сертификати от завършени курсове и обучения по сходни програми за социални услуги;
 • Копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
 • Декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни /по образец/
 • Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
 • Други документи – при необходимост.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на Община Смолян www.smolyan.bg или в офиса на проекта – Общинска администрация, ет. 2, стая 225; телeфон за информация 0301 676 52

Срок за подаване на документи: от 30.08.2019 до 20.09.2019 г. включително – 17.30 ч. в деловодството на Община Смолян, ет. 1.

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

PDF Файл - Съобщение

PDF Файл - Заявление

PDF Файл - Декларация