СЪОБЩЕНИЕ

29.08.2019

 

 СЪОБЩЕНИЕ

Стартира приемането на документи за потребители на интегрирани здравно-социални услуги
услуги по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“,
Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания от община Смолян.
Специфични цели: 
1. Подкрепа на хората с увреждания, чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове, съобразени със специфичните им потребности;
2. Разширяване обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността и подобряване качеството на живот на възрастните хората, лицата с увреждане и техните семейства.
Патронажната грижа ще се предоставя в период от 12 месеца и ще стартира през м. Ноември 2019 г. 
Включени са следните дейности: 
• помощ в домашна среда; 
• медицинска рехабилитация; 
• двигателна рехабилитация, 
• психологическа подкрепа.
Кой може да кандидатства за ползване на услугата? 
От услугите могат да се възползват:
• възрастни хора и лица с увреждания над 65 /навършили 66/ годишна възраст; 
• лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; 
• лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; 
• лица след оперативна интервенция и след хоспитализация; 
• нуждаещи се от краткосрочно наблюдение, здравни грижи, социални услуги, помощ в домашна среда;
• самотно живеещи хора;
• кандидати, които не ползват социални услуги „личен асистент“, социален асистент“, „домашен помощник“ по други програми или проекти, финансирани по друг ред или от други източници.
Необходими документи: 
• заявление по образец; 
• документ за самоличност /за справка/; 
• документ за самоличност на законния представител/настойник, попечител/- за справка; 
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/; 
• медицински протокол от ЛКК /копие/; 
• копия от други медицински документи и актуални епикризи; 
• удостоверение за настойник/попечител-копие /при необходимост/; 
• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, ако не се подава лично
• декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни /по образец/
Патронажните грижи ще се предоставят на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на Община Смолян www.smolyan.bg и в офиса на проекта – Общинска администрация, ет. 2, стая 225; тел за информация 0301 676 52


Срок за подаване на документи: от 30.08.2019 до 20.09.2019 г. включително – 17.30 ч. в деловодството на Община Смолян, ет. 1

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Съобщение

PDF Файл - Заявление

PDF Файл - Декларация