> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

26.08.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ-1202/23.08.2019г. за „Животновъден обект за отглеждане на овце“ в ПИ 001298, м. Мугла, с. Сивино, общ. Смолян, обл. Смолян“.


Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29852

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян