> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от З

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.08.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

 

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“


29.10.2019 г.

PDF файл - Информация по производство по обжалване


27.09.2019 г.

PDF файл - Съобщение за спиране на процедурата


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

ZIP Архив - ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

PDF Файл - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Книга І:

PDF Файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Книга ІІ:

PDF Файл - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF Файл - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:

WORD файл - ОБРАЗЦИ

Книга V:

PDF Файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА