> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.08.2019

 
О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Мирослав М. Кьоровски, Виолета Т.Тунева и Васил Ст. Бабачев и Таня М. Бабачева уведомяват заинтересованите лица, че ще бъде проведена процедура по промяна на предназначението на част от УПИ Х-8 за озеленяване, кв.2 по действащия ПУП на гр.Смолян, кв.Смолян ц.ч., отреден за поземлен имот 67653.918.8 - общинска собственост, с административен адрес: гр.Смолян, ул.“Полк.Дичо Петров“№8, чрез преобразуването й в улична рагулация.
Общественото обсъждане ще се проведе на 22.08.2019г. от 13.00 часа. в гр.Смолян, Нов Бизнес Център, етаж 2