> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2461

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2461

13.08.2019

 На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-058/10.07.2019 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.70.16 с образуване на нов УПИ I – база за отдих с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.292 /нов/ по плана на „Пясъка”, землище на гр. Смолян. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразувания УПИ

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2461