> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 756

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 756

13.08.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ III - 926.79, 926.188 База за черни и цветни метали и разкомплектоване на автомобили, УПИ V - за производствени дейности, УПИ I - Резервен терен и улична регулация /за ПИ с идентификатори 67653.926.414, 926.79, 926.99, 926.98, 926.455, 926.188, 926.189, 926.190 и част от 926.1878/ с образуване на нови УПИ III - 414, 79, 99, 98, 455 База за черни и цветни метали, разкомплектоване на автомобили и производствени дейности, УПИ…187, 188 за производствени дейности, УПИ V-187, 188 за производствени дейности и УПИ…187, 190 за производствени дейности в кв.95 а по плана на гр.Смолян, кв. Устово в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2.5.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 756