> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

07.08.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“,

чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“.


19.11.2019 г.

PDF Файл - Протокол №2


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

ZIP Файл -  Пазарно проучване

PDF Файл - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

PDF Файл - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Книга І:

PDF Файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СТРОЕЖA ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

EXCEL файл - ОП №1 - Дневен център EXCEL файл - ОП №2 - Планетариум

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА СТРОЕЖA ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - ОП №1 - Дневен център ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - ОП №2 - Планетариум

 

Книга ІІ:

PDF файл - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF файл - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:
 

WORD файл - ОБРАЗЦИ

Книга V:

PDF файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА