> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

07.08.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“,

чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“.


28.07.2020 г.

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Договор по обособена позиция 1

PDF Файл -  Техническо предложение

PDF Файл -  Ценово предложение


18.05.2020 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол №6

PDF Файл - Протокол по чл 181, ал. 4 от ЗОП


21.04.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП (съобщение за отваряне на ценовите предложения)


Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“ чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 12 от 07.08.2019 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0008 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 24.04.2020 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценови предложения


19.11.2019 г.

PDF Файл - Протокол №2


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

ZIP Файл -  Пазарно проучване

PDF Файл - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

PDF Файл - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Книга І:

PDF Файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СТРОЕЖA ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

EXCEL файл - ОП №1 - Дневен център EXCEL файл - ОП №2 - Планетариум

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА СТРОЕЖA ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - ОП №1 - Дневен център ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - ОП №2 - Планетариум

 

Книга ІІ:

PDF файл - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF файл - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:
 

WORD файл - ОБРАЗЦИ

Книга V:

PDF файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА