> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чр

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.07.2019

 Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ О.Т.980 - О.Т.982 НА УЛ. ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ В ГРАД СМОЛЯН“.


28.10.2019 г.

PDF Файл - Договор

ZIP Файл -  Приложения


01.10.2019 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците


05.08.2019 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

Инвестиционен проект

1. ZIP Архив - Част Пътна 2. ZIP Архив - Геодезия и трасировъчен план
3. ZIP Архив - Част ПБЗУТ 4. ZIP Архив - Част ПУСО

 

EXCEL Файл - Количествена сметка

PDF Файл - Указания и изисквания

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Методика

WORD Файл - Образци