> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

25.07.2019

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„Изграждане на подпорна стена на ул. Елица в с. Момчиловци, община Смолян - секции № № 4 и 5“.


21.01.2020 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


21.11.2019 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП


22.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ЕЛИЦА В С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН - СЕКЦИИ № № 4 И 5“, която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 9 от 25.07.2019 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0006 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2738

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви уведомяваме, че на 25.10.2019 г. от 09:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение


07.10.2019 г.

PDF Файл - Протокол № 2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

ЛИНК Изтегляне -  Пазарни проучване

PDF Файл - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

PDF Файл - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Книга І:

PDF Файл - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЛИНК Изтегляне - ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖA

PDF Файл - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖA

 

Книга ІІ:

PDF файл - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Книга III:

PDF файл - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Книга ІV:
 

WORD файл - ОБРАЗЦИ

Книга V:

PDF файл - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА