> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.07.2019

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Евгений Маринов-РМ“ООД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на част от УПИ VI-Озеленяване с присъединяване към проект за ПУП-ПРЗ на УПИ V за обществено обслужване в кв.66 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.
Общественото обсъждане ще се проведе от 18.30 часа на 15.07.2019г. в сладкарницата на адрес: гр.Смолян, ул.“Родопи“№52 В.