ОБЯВЛЕНИЕ

08.07.2019

 Община Смолян уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества пострадала дървесина от абиотични (ветровал/ветролом) и биотични фактори (нападения от корояди), които ще бъдат предложени за директно сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти са в размер на 4 577,00 куб. м.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Таблица

PDF Файл - Приложение №1

PDF Файл - Приложение №2

PDF Файл - Приложение №3

PDF Файл - Приложение №4