СЪОБЩЕНИЕ

06.06.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Вторият етап - представяне и защита на Концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян, за период от четири години, подробно разработена за първата година, и събеседване от обявения на 23.04.2019г. със заповед на Кмета на Община Смолян №РД-0419/16.04.2019г. конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян, ще се проведе на 13.06.2019г., от 10.00 часа, в зала 211 на Община Смолян, бул.“България“ №12.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян