СЪОБЩЕНИЕ

10.05.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 700/08.05.2019г. за „Увеличаване капацитет на ферма“ в ПИ 57282.4.391, ПИ1 по КП на мах. Ючора, с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл. Смолян.


Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29850.

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян