СЪОБЩЕНИЕ

10.05.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №ЕО- СМ-703/08.05.2019г. за „Животновъден обект за отглеждане на овце“ в ПИ 001298, м. Мугла, с. Сивино, общ. Смолян, обл. Смолян“.


Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29852.

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян