СЪОБЩЕНИЕ

03.04.2019

 СЪОБЩЕНИЕ

Ha основание ЗАПОВЕД 180 от 11.03.2019 г. година на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2019 година до 31.10.2019 година е обявен за пожароопасен сезон.
Поради завишения риск от пожари, вследствие на селскостопански дейности в гори и земи около защитените територии - изключителна държавна собственост, за недопускане запалвания и пожари в районите на резерватите и на цялата територия на Община Смолян, се забранява паленето на огън при почистването на имотите, палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви.
На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно нормативната уредба.