> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.03.2019

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Катина Тихомирова Титкова Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ III-Озеленяване, с преотреждане в УПИ… за жилищно строителство в кв.27, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян“.
Общественото обсъждане ще се проведе от 17.00 часа на 12.03.2019г. на адрес: Заведение за кафе на бензиностанция „ОМV“- гр.Смолян ул. „Първи май“ №52.