> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2019

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени:


Заповед №УТР-013/ 25.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – Устройствена план-схема за обект: Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на тяло „С“ на хижа „Студенец“ на „МИГ Инженеринг“ ЕООД, к.к.Пампорово, к.я. Студенец, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.11.1 по кадастралната карта на к.к.Пампорово, общ.Смолян.


Заповед №УТР-014/ 25.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ IХ- 8, 267, 288, 302, 747 за жилищни нужди /за ПИ с идентификатори 67653.918.747, 67653.918.8.14, 67653.8.13, 67653.302.1 и 67653.918.8.15 / с образуване на нови УПИ за обществено обслужване в устройствена зона „Об” и височина на застрояването 9м. озеленяване – 15%, плътност 83%, кинт 1.6 и УПИ II- за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 9м. озеленяване – 30%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв. кв.2, по плана на гр.Смолян-ц.част, общ.Смолян“.


Заповед №УТР-015/ 25.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –– План за регулация и план за застрояване на УПИ VI-615 за сграда със смесено предназначение с присъединяване към същия на част от УПИ III-озеленяване и рекреационни пространства /за ПИ с идентификатор 67653.917.1030/ в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 21.5м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 3 в кв.1, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян-ц.част.


Заповед №УТР-016/25.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване УПИ I , УПИ озеленяване и улична регулация за имот с кадастрален №472 с образуване на нови УПИ за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв. 6В и УПИ за обществено обслужване и гаражи в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 7м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 1.5 в кв.6Б, по плана на с.Полк.Серафимово.


Заповед №УТР-017/ 25.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Разкъсване на съществуващ кабел НН за присъединяване на жилищна сграда на „СО-ФИ“ 55 ЕООД на улица „С.Фисински“ в гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.934.154 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян